مسئولیت اجتماعی مونام

#

با توجه به نقش اساسی و مهم سهامداران و ذینفعان در یک بنگاه اقتصادی به مسئولیت های اجتماعی، مجموعه مونام به این مهم توجه خاصی نشان داده و وظیفه خود می داند تا مسئولیت های اجتماعی خود را در قبال جامعه به نحو احسن انجام دهد. از این رو مجموعه مونام با کارآفرینی و اشتغال زایی بخشی از مسئولیت خود را در قبال جامعه ادا می نماید.

علاوه بر این مونام در راستای مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی خود از بدو تاسیس جزو حامیان موسسه خیریه پیوند گل نرگس بوده و توفیق حضور در کنار این عزیزان و مشارکت در فعالیت های انسان دوستان این مجموعه را داشته است. شایان ذکر است فعالیت های این مجموعه در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار و دختران ایتام می باشد.